Algemene voorwaarden

VAN:
Ganymedes V.O.F. gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen, met Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 33140135, hierna te noemen: gebruiker.

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘gebruiker’: degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst/of anderszins gebruikt.
‘consument’: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1 . Deze voorwaarden gelden voor elk aanbod en elke overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden maken derhalve deel uit van elk aanbod/overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes, prijzen en beschrijvingen website c.q. catalogi.
3.1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes, prijzen en beschrijvingen worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Ingaande vanaf de datering van een voren bedoelde offertes en dergelijke.
3.2. Gebruiker kan niet aan haar offerte, prijzen en beschrijvingen worden gehouden indien ondermeer de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd vanaf de datering van deze offerte. De in een offerte of op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering.
4.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkelmagazijn van gebruiker te Amstelveen.
4.2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4.3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn en direct opeisbaar zijn.
4.4. Bezorging van aankopen geschiedt tegen directe betaling. Dergelijke kosten worden door gebruiker afzonderlijk op gegeven.

Artikel 5. Niet goed, geld terug.
5.1. Consument heeft het recht de gekochte zaken, binnen zeven (7) dagen, te retourneren na contact met de gebruiker, tegen terug betaling van de prijs van de gekochte zaken.
5.2. De producten dienen alsdan ongebruikt en uiteraard in nieuwe conditie te zijn, dat wil zeggen;geretourneerd te worden in deugdelijk verpakkingsmateriaal en originele dozen/doosjes. Het product mag geen beschadigingen of gebreken vertonen.
5.3. Consument dient te zorgen voor een degelijke verpakking tijdens transport, zodat de gekochte zaken in nieuwe conditie bij gebruiker arriveren.
5.4. Eventuele verzendkosten- en verpakkingskosten voor het verzenden van wederpartij aan gebruiker, zijn voor rekening van de consument.
5.5. De betreffende zaken dienen binnen de gestelde 7 dagen bij de gebruiker te worden afgeleverd.
5.6. Gebruiker behoudt zich het recht voor, bij niet voldoen van sub 5.2 en/of sub 5.5, slechts een deel van de prijs van de gekochte zaken te crediteren.

Artikel 6. Leveringstijd.
6.1. De door gebruiker opgegeven levereringstijd gelden bij benadering en binden de gebruiker niet.
6.2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
6.3. Bij overschrijding van de door de consument gestelde nieuwe levereringstermijn is de consument gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan, zonder enige schadevergoedingsplicht aan de kant van de gebruiker.

Artikel. 7 Garantie.
7.1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal -, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
7.2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Echter wanneer een artikel niet op voorraad is, verplicht de gebruiker binnen 60 dagen nadat de consument haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
7.3. Reparatie binnen de garantieperiode geschiedt kosteloos. Te repareren zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.
7.4. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
7.5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode: -de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; -indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
7.6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuist gebruik/behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
-Het laten vallen van optische instrumenten en (optische) artikelen.
-Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies.
-Het door derden laten repareren van een zaak zonder toestemming van de gebruiker.
-Het zelf pogen te herstellen van een gebrek door de consument.
-Het modificeren van een zaak door de consument en/of derden.
7.7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
9.1. De consument dient de gekochte zaken bij levering, of zo spoedig daarna als mogelijk, zonodig te laten onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaak is geleverd; – of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen; of – (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument dit binnen drie (3) dagen na levering aan gebruiker te melden.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen drie (3) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.
9.4. Gebruiker zal ervoor zorgen dat de gekochte zaken, na constatering van een gebrek, worden opgehaald bij de consument of wel dat de kosten voor het transport/verzending aan gebruiker worden vergoed. Methode van transport/verzending zal worden gekozen door gebruiker.

Artikel 10. Prijsverhoging
10.1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst beëindigen ongeacht het percentage van de verhoging.
10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling
11.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
11.2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden vóór levering, op een door gebruiker aan te geven wijze.
11.3. Indien gebruiker besluit een factuur te sturen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
11.4. Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten
12.1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:

– over de eerste € 3.000, 15%
– over het meerdere tot € 6.000, 10%
– over het meerdere tot € 15.000,  8%
– over het meerdere tot € 60.000, 5%
– over het meerdere 3%

12. 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
13.1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot opnieuw van de betreffende zaak dan wel restitutie van de gehele/gedeeltelijke koopprijs.
13.2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
13.3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
13.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet -voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
14.2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3. Tijdens overmacht worden de levering – en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het (nog) te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.